افزونه جلالی را نصب کنید. 2 جماد أول 1443 Monday, 6 December , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 703×

اطلاعیه ها

گزارش و تحلیلی از مسابقات لیگ برترتنیس روی میز نوجوانان و‌ جوانان کشور :

شناسه : 5992 ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۹:۵۸ 207 بازدید ارسال توسط :
به قلم : امیرمیرصادقی ، عضو سابق کمیته مربیان اتحادیه تنیس روی میز آسیا
گزارش و تحلیلی از مسابقات لیگ برترتنیس روی میز نوجوانان و‌ جوانان کشور :
پ
پ

.

” تیم پالایش نفت آبادان ، میلیمتری قهرمان شد.”

مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز جوانان ونوجوانان کشور باحضور ۲۳ تیم از ۱۲ استان درآکادمی امیراحتشام زاده واقع درمجموعه ورزشی انقلاب که بمدت ۳ روزجریان داشت سرانجام باقهرمانی تیم پالایش نفت آبادان روزجمعه خاتمه یافت وتیم هیئت تنیس روی میز استان مازندران نایب قهرمان شد. وتیمهای : لپه حاج احمدآذرشهر(تبریز) و هیئت تنیس روی میزاستان قم مشترکآ به مقام سوم دست یافتند.سرداوری این مسابقات را ” علیرضاحجازیان ” داورسرشناس بین المللی تنیس روی میزکشوربعهده داشت.

سوژه وموضوع و امیدآفرینی های این رقابتهافراوان بود. نمونه درخشان سلسله فعالیتهای این تورنمنت ، فینالیست های این مسابقات بودند که به نوعی پیامدگرائی کردند. درهر دوتیم فینالیست ستاره هاو نوگراهای جدیدتنیس روی میزکه باتکنیکها ومهارتهای پیشرفته وجدید تنیس روی میزجهان اشنابودند وباا شتهای زیادی باحریفان ورقیبان چیره دست خودمبارزه می کردند.

اگر درنظرداشته باشیم که بخشهای تحسین آمیز بازی بازیکنان دوتیم فینالیست را در مرحله نهائی این پیکارها ارزیابی وارزشیابی نمائیم براستی بازیکنان هردوتیم از نظر تکنیکی و تاکتیکی و مهارتی واستعدادیابی نظر کارشناسان ومربیان برجسته تنیس روی میزکشور را تامین نمودند.

بدیهی است جوانان ونوجوانان کم سن وسالی که دراین مسابقات لیگ برترکشوری شرکت کرده بودند روز به روز آبدیده تر وباتجربه ترخواهندشد و نیز فرصت خودنمائی بیشتری درپشت میزبازی خود باحریفان خواهندداشت. به هرحال هردوتیم فینالیست این رقابتهابامهارتهای پیشرفته وجدید تنیس روی میزجهان آشنابودندوبااشتهای زیادی با حریفان خودیک تلاش معنی داری داشتند.

اولین بازی جالب وتماشائی دوتیم پالایش نفت آبادان و هیئت تنیس روی میزاستان مازندران را درقسمت جوانان‌ سیدمحمد موسوی نفر اول انتخابی تیم ملی جوانان کشور را دراختیارخود داردا زمازندران با ” ارشیاعنایت زاده ” از نفت آبادان برگزارکردندکه یک رقابت نزدیک و‌ پایاپای محسوب گردید. موسوی باشیوه بازی دوجناحه لوپ سریع وحمله سریع ونزدیک به میز و عنایت زاده باروش بازی ترکیبی : لوپ‌ وحمله ونیز ضربه های لاب (هوائی) و همچنین گاهی اوقات که مجبورمی شد با ضربه ” بک اسپین ” ( کات پیچ زیردورازمیز) وازهمه مهمتر باحرکت کردن های جلو و عقب میز بازی می کرد.که سرانجام موسوی به سختی حریف پرجنب وجوش آبادانی خودراشکست داد. و درشرایطی که گیم اول بازی عنایت زاده چندین بار درمرز پیروزی قرارگرفت (گیم پونت ) ولی موسوی باهزارزحمت ومشقت ونیزباچاشنی شانس باحساب ۱۹ بر ۱۷ برنده شد.گیم دوم هم رقابت این دوبازیکن زبردست گره خورده بودو موسوی ۱۲ بر ۱۰ برحریف غلبه نمود. عنایت زاده باوجودی که این مسابقه راباخت ولی با سرویسهای عالی ودیگر مهارتهایی که دربالا به آن اشاره شد خیلی موسوی راآزارداد.ب ه هرحال هردوبازیکن خیلی بافکروتاکتیک باهم رقابت داشتندوتوجه حاضرین درمحل مسابقات را به خودجلب نمودند. به هر تقدیر موسوی باهوشیاری و آگاهی وازهمه مهمتر با خونسردی وجسارت ۳ برصفر برنده این دیدارشد‌ ویک برد حساس برای تیم مازندران دراولین جدال کسب نمود.

دومین بازی فینال بین ” محمدامین صمدی ” ازپالایش نفت آبادان و ” پارسانوروزی ” ازهیئت مازندران برگزارگردید که محمدامین صمدی با یدک کشیدن عنوان عضوتیم ملی جوانان ایران پارسا نوروزی باتجربه وسخت قلق را بانتیجه تقریبأ راحت وبدون دردسر ۳ برصفر شکست داد. تا اینجای رقابت هردو تیم پرقدرت یک برد و یک باخت ازهمدیگرداشتند.

درسومین بازی فینال ” محمدرضانشاطی ” عضوتیم ملی نوجوانان ایران و ازتیم نفت آبادان و ” سیناقریشیان ” ازهیئت مازندران درمصاف یکدیگر قرار گرفتندکه نشاطی از بازیکنان خوش تکنیک ۳ بر۱ رقیب مازندرانی خودرا که می توانیم جزو پدیده های این مسابقات به حساب بیاوریم شکست داد. نشاطی که بتازگی ازمسابقات بین المللی عمان برگشته است دراین رقابت ، یک مهاجم کشنده و غنی ازتکنیکها و مهارتهای پیشرفته بود و دست راکت دارش خیلی سریع وتند درموقع حمله زدن ولوپ زدن کارمی کرد.

درچهارمین بازی فینال که بین ” نیماتقوی ” ازهیئت مازندران و سامران کریمی در رده نوجوانان‌ انجام گردید ، سامران کریمی قادربود توپ‌ را تاخاتمه رقابت تحت کنترل خودش در بیاورد دراین مبارزه به پیروزی برسد وبه پیروزی های تیم خود یعنی پالایش آبادان اضافه کند. نیماتقوی که اندام ریزنقشی داشت قادربه تحمیل ضربه های تهاجمی موثربه میزحریف نبودونمی توانست دست به کارهای خطرناک وریسکی خود بزند‌ و به همین علت مغلوب حریف خودشد. تااینجای کارنفت آبادان باحساب ۳بریک ازهیئت مازندران پیشی گرفته بودوتنها یک برد دیگرنیازداشت تا کاپ قهرمانی را به خوداختصاص دهد.سامران کریمی راهم می توان‌ مانند سینا قریشیان جزو چهره های امیدبخش تنیس روی میزکشور قلمدادنمود.

در رقابت بعدی دوتیم‌ که باروش دوبل انجام گردید تیم دونفره هیئت مازندران بانتیجه راحت ۳ برصفر تیم نفت آبادان را مغلوب کردوموجب امیدواری به پیروزی های بعدی تیم خودشدند.

دربازی ششم که شایدبتوانیم‌ یکی از تماشاترین و مهمترین مسابقه این تورنمنت ازنظرتکنیک ومهارتهای پیشرفته تنیس روی میز بحساب بیاوریم میان ۲ بازیکن برترجوانان کشور یعنی سید محمدموسوی و محمدحسین صمدی انجام گردید که موسوی موفق شد کیفیتهای برجسته وعالی بازی خود را برابر صمدی که یک بازیکن پرقدرت وبااستعدادفکری وسیع محسوب می شود را با نتیجه غیرباور ۳ برصفر مغلوب کندوتیم خودرا درمرز پیروزی کسب جام قهرمانی قراردهد.حالاهر۲ تیم ۳ – ۳ مساوی شدند.دربازی هفتم که یک مسابقه سرنوشت ساز و تعیین کننده برای کسب عنوان قهرمانی بود سامران کریمی موفق شد میلیمتری بر نیماتقوی غلبه کندو تیم پالایش نفت آبادان را فاتح این مسابقات نماید.

صرف نظر از درخشش بازیکنان دوتیم فینالیست که شرح آن درستون بالاداده شدبازیکنانی بودند که هرچندباتیم خود به فینال نرسیدند ولی شایستگی خودرا بابازی های زیبا وتنیس روی میزپسندبه رخ حریفان کشیدند امثال : پرهام اشرفی ازهیئت قم – سیدعلی سجادیان – مبین علیپور وبنیامین فرجی ازتیم لپه حاج احمدآذرشهر(تبریز) – امیرعلی آدمی نژاد وامیرحسین آدمی نژاد ازتیم مقاومت تبریز – علی رسائیان ازتیم آکادمی سجاداصفهان – یاشارتوانائی ازتیم دالی دل استان البرز وبالاخره آرش شاهیان ازتیم هیئت ملارد.


مراسم توزیع جوایز باحضور ” دکترزنگنه ” نماینده مجلس شورای اسلامی ازتربت حیدریه که سمت رئیس فراکسیون گام دوم (جوانان ) رادارند – مهردادعلیقارداشی (رئیس فدراسیون تنیس روی میز ) – دکتربهنام حبیب زاده ( نایب رئیس فدراسیون تنیس روی میز) -پیمان حسنی (دبیرفدراسیون تنیس روی میز) – دکترمهران احدی (عضوهیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز)- دکتر فاطمه کیوانی (نایب رئیس بانوان فدراسیون تنیس روی میز) – منیژه ابری ( پیشکسوت و نایب رئیس سابق بانوان فدراسیون تنیس روی میز) – حبیب نژاد( رئیس هیئت تنیس روی میزاستان مازندران ) وجمعی دیگراز سرشناسان تنیس روی میز برگزار گردید وجوایز قهرمانان پیروز توسط مسوولین فوق به آنها اهداء گردید.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.