حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

14 ذو القعدة 1445 Tuesday, 21 May , 2024 تعداد کل نوشته ها : 1495×

اطلاعیه ها

نگاه و نظری به مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان

شناسه : 14408 17 فروردین 1403 - 6:10 65 بازدید ارسال توسط :
امیر میرصادقی مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان پسر را مورد تحلیل و بررسی کارشناسانه قرار داد.
نگاه و نظری به مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان
پ
پ

” سامران کریمی ” برقله فتح قرارگرفت ؟‌ 

از : امیرمیرصادقی ، قهرمان اول انفرادی ودوبل کشور در مسابقات قهرمانی کشورسال ۱۳۵۴

حضورسنگین وچشمگیر ۱۲ بازیکن جوان زیر ۱۹ سال درمسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز جوانان ایران ، سرشارازاتفاقات گوناگون پیش بینی نشده بود که سرانجام پس از یازده دور بازی دوره ای ورقابتهای تماشائی طی روزهای چهاردهم لغایت شانزدهم فروردین ماه جاری درسالن تنیس روی میز امیراحتشام زاده واقع درمجموعه ورزشی انقلاب تهران ” سامران کریمی ” ازاستان کردستان بانتایج شگفت انگیز ۱۰ پیروزی و یک شکست  به مقام اول قهرمانی دست یافت وعضوتیم ملی تنیس روی میزجوانان ایران اعزامی به مسابقات تنیس روی میزقهرمانی آسیاقرارگرفت..این اعجوبه تنیس روی میزجوانان ایران که یکی ازبازیکنان توانا وقدرتمندی درکشورمحسوب می گردد کمتر راکت بدست جوانی دربرابرتکنیکهای تاپ اسپین سریع وپرقدرت وسرویسهای پیچداروغیرقابل تشخیص  ونیز ضدحمله های هدفدار او می تواند عکس العملهای مثبتی ازخودنشان دهد.سامران کریمی که از ” جنس ” : فواد کاسب – فریدفرجپوری – جمیل لطف الله نسبی – بهنام رحمت پناه، میدیا لطف الله نسبی و …….. ستارگان تنیس روی میز ادوارگذشته استان کردستان می باشد بدون تردید نمونه کامل یک بازیکن چیره دست وخلاق وباهوش تنیس روی میزجوانان کشوراست که ازنظر قدرت – تکنیک – تاکتیک – استعداد – خونسردی وکنترل کردن ضربه های حریفان ثابت کرده است که یک بازیکن ارزنده وقابل تعریف است.سامران کریمی که با دستهای بلند وکشیده و ساقهای باریک وقدبلند که مناسب یک بازیکن تنیس روی میزاست ، همانطور که دست وپا واعضای بدنش درحین بازی ورقابت ومسابقه کارمی کند فکر ومغز او هم به همین میزان خوب کار می کند ودرحال حاضر جای درست خودرا درمیان بهترین وخوش تکنیک ترین بازیکنان جوان تنیس روی میزایران ، بلکه جوانان بین المللی پیداکرده است ( کسب مدال برنز نوجوانان آسیا در سال ۲۰۲۲ یکی از افتخارات بسیار مهم، سامران، فدراسیون و هم تیمی های سامران می باشد) وهمانطورکه کارشناسان این رشته پیش بینی می کردند وی توان واقعی بازی خودرا دراین کارزارسخت به معرض نمایش گذاشت.این راکت بدست ” نوگرا ” دارای یک منبع فوق انرژی است وسرشارازنیروی جنگندگی درمیادین مسابقات تنیس روی میزاست.بازی کردن باسامران کریمی درمسابقه وپیداکردن راهی برای پیروزی بر او ، برای رقیبان او یک  ” راز ” و یک ” معما ” است. وظیفه ی کوچینگ و راهنمایی سامران در این مسابقات برعهده ی متین لطف الله نسبی بازیکن سابق تیم ملی جوانان و عضو تیم ملی دانشجویان کشورمان بود.

دراین مسابقات سخت ونفس گیر که هزاران هزار تکنیک و مهارت پیشرفته  ازروی راکت ۱۲ بازیکن برترتنیس روی میزجوانان زیر ۱۹ سال کشور به مرحله اجراگذاشته شد ، فضای فکری وتکنیکی این نوآوران راکت بدست جوان به خوبی متحول شده بود و اقدامات هوشیارانه ای درحین رقابت ازخودنشان می دادند و ” کدهای ” تاکتیکی پیشرفته تنیس روی میزرا خوب وموثر می شناختند ومقابل حریفان قدرتمندخود سرسخت ومقاوم بودند وهمیشه دریک وضعیت وشرایط زدن حمله وتهاجم شدیدبودند که این ویژگیها ازهوش و بینش ودانش ودرایت آنها سرچشمه می گرفت ودرکلام آخرشکل و محتوای این مسابقات نشان از پویائی واستعدادشگرف آنهاحکایت داشت ونمایانگر این بود که تنیس روی میز مملکت ما ازیک پشتوانه قوی وعظیمی برخورداراست.

محمدرضانشاطی بازیکن جوان روبه پیشرفت تنیس روی میز ازاستان تهران که با ۹ پیروزی و ۲ شکست نایب قهرمان این مسابقات شد که بتازگی یک چشم اندازمثبتی هم دربخش تنیس روی میز بین المللی ایجادکرده است بابازیهای درخشان وحساب شده ودینامیک وپرانرژی خوددراین کارزارهای سخت ومشکل مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان ، قدرت چشمگیربازی وتکنیکهای مدرن وپیشرفته او همه حاضرین درمحل مسابقه رابه تحسین واداشت.” نشاطی ” که مقابل حریفان هم سطح خود دریک چارچوب فکری مطلوبی قرارداشت درهرمسابقه ورقابت خوددارای برنامه بود وبرای هرنوع حریف خودباروش بازی او ، یک آدرس معین ومشخصی برای پیروزی خودداشت.مربی بادانش بالای او یعنی ” پویان پاک نژاد ” که وظیفه کوچینگ وراهنمائی موثر اورابعهده داشت درپیروزیهای ” ناب ” او نقش مهم وتعیین کننده ای ایفاء می کرد.محمدرضانشاطی درمقابل حریفان قوی وقدرتمندخود یک میلیمتر هم عقب نشینی نمی کرد وباوجوداینکه چندباردرلبه ” تیغ ” شکست قرارگرفته بود وی باذهن تجربه دارخود موفق شد ازمهلکه شکست خودرانجات دهد.این بازیکن برجسته و خوش استیل با کسب مقام نایب قهرمانی عضویت خودرا مانند سامران کریمی درتیم ملی تنیس روی میزجوانان ایران مسجل نمود که به همراه ” نوید شمس ” و “  امیرمهدی کشاورزی ” که انتصاب شده بودنددرتیرماه آینده به مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که درکشورچین برگزارخواهدشداعزام خواهدشد.نشاطی دررقابتها ومسابقات خود همیشه کیفیتهای برجسته وعالی بازی خودراکه شامل حمله ها ولوپهای سریع وکشنده اش هست مقابل حریفانش ارائه می دهد وکمتردرمسابقه ای ” گیر ” می کند و به ” تله ” می افتد.

پیروزی محمدرضانشاطی بر محمدحسن حبیبی ازاستان قم که تا دور ششم مسابقات بدون شکست مانده بود یکی ازدستمایه های این بازیکن نوآورجوان تنیس روی میزاستان تهران بود.

به عقیده نگارنده این سطورمقاله تحلیلی ، این مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان ، بهترین و تابان ترین وپراستانداردترین مسابقاتی بود که تاکنون  دربخش جوانان درکشور مشاهده نموده بودم.

اغلب رقابتهای ۱۲ بازیکن جوان شرکت کننده دراین مسابقات ، نزدیک و شانه به شانه وپایاپا وتهدیدآمیزبود وهمه یااغلب بازیکنان درحین رقابت باحریفان خود با ” چالش شدید ” رو به رو بودند ومجالی برای ” شکست ناپذیری ” برای بازیکنی وجودنداشت.وباتمرکزودقت بسیارمشاهده می گردید که همه بازیکنان شرکت کننده دراین مسابقات ، رو به ظهورپیشرفت وتحول و میل به ” دیده شدن ” داشتند مثل اینکه آرزوی شاگرداول شدن یا نمرات عالی گرفتن درمدرسه خودراداشته باشند.انگیزه همه ۱۲ بازیکن جوان دراین سازوکاررقابتها بالا بود.

اگردرنظرداشته باشیم که به اختصاررونداین مسابقات را ” کاربردی تر ” بررسی نمائیم بایداذعان نمود که چهره هائی مانند : محمدحسن حبیبی ازاستان قم که تادورششم مسابقات بدون شکست بود وحتی نفراول این مسابقات یعنی سامران کریمی راهم شکست داده بود وهمه احتمالآ این جوان نوآور را یکی از دونفر عضو تیم ملی این مسابقات می پنداشتند وازاین بازی بازیکن می توان کلی افسانه وداستان ساخت پس ازپیروزی های اولیه او که یک گام از ۱۱ بازیکن دیگر پیشی گرفته بود مانند هواپیمائی که درآسمان ” اوج ” گرفته باشد ناگهان فعالیتهای بازی او متوقف شد و توسط محمدامین صمدی ازاستان تهران ونیز محمدمهدی زارعی بازیکن کرمانشاهی الاصل استان تهران وهمچنین محمدرضانشاطی ازاستان تهران به زمین نشست وبه مقام چهارم این مسابقات رسید وازانتخاب درتیم ملی جوانان محروم گردید.محمدحسن حبیبی که همانطورکه گفته شد تادورششم مسابقات ستاره مسابقات بود فورهنددرایوهای سریع وکشنده اوازمهارتهای اصلی بازی این بازیکن فعال بوددردورهای بعدی مسابقات معلوم نیست به چه علت مهارتهایش فروکش کرده بود ودیگرآن بازیکن مقتدردورهای بازی اولیه نبود.

محمدامین صمدی که ماشالله افزایش قد کرده بود یکی ازنوگرایان جوان این مسابقات بود که به اندازه ” سروسوزنی ” به عضویت درآمدن اش به تیم ملی جوانان نمانده بودکه دست تقدیراورابه مقام سوم این مسابقات تنزل داد.این جوان باتجربه سالیان متوالی دراین مسابقات ” مانور ” خوبی درمسابقات خودمی داد وارزشمندترین مهارتهای خودرامورداستفاده قرارمی دادشایسته عضویت درتیم ملی جوانان راداشت که بخت بااویاری نکرد.

یکی ازچشمگیرترین بازی در روز سوم وآخراین مسابقات ، نبرد ومبارزه ای بودکه میان محمدرضانشاطی ازاستان تهران و رضاشریعتی ازاستان گلستان برگزارشد که باوجودی که بازیکن جوان تهرانی ۳ بر صفردراین رقابت تماشائی پیروزشد ولی هرسه گیم با ” ست پوینت ” همراه بود که دو بازیکن جوان وسختکوش محدودیتهای سفت وسختی رابرای هم ایجادکرده بودند که خیلی هیحان انگیزبود وسرانجام به سود بازیکن خوش تکنیک وخوش تاکتیک تهرانی خاتمه یافت.همچنین چهره های امیدبخشی مانند : آریانصیری – محمدحسین ولی داداشی – محمدمهدی زارعی همگی ازاستان تهران ونیز امیرحسین خیرانی وامیرعلی اسماعیلیان هردو ازاستان اصفهان – رضاشریعتی ازاستان گلستان – سیدعلی سجادیان ازاستان قم دراین مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان بابازیهای درخشانی که انجام دادند وبه طریقی ” موی دماغ ” بازیکنان مقام آوربودند نشان دادند که درسمت درست وپیشرفته تنیس روی میز کشورایستاده اند.

مدیریت برگزاری این مسابقات بعهده بهزادخلیلی مرندی به عنوان سرداور و رامین میرزائی با سمت کمک سرداوربود که به نحوعالی اجراشد.وقضاوت وداوری این رویدادهارا : کیامرث ساجی – مجیدآرازخانی – کیومرث محمدی – امیدکریمی – روزبه خلیلی ومهدی حسینی به عهده داشتند.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.