حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

6 شوال 1445 Sunday, 14 April , 2024 تعداد کل نوشته ها : 1443×

اطلاعیه ها

نقد و بررسی مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان به قلم امیر میرصادقی

شناسه : 14281 10 فروردین 1403 - 3:19 43 بازدید ارسال توسط :
امیر میرصادقی سرمربی اسبق تیم ملی مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان را تحلیل کرد.
نقد و بررسی مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان به قلم امیر میرصادقی
پ
پ

 

نقد وبررسی وگزارش مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میزنوجوانان ایران جهت اعزام به مسابقات تنیس روی میزقهرمانی آسیا درکشورچین ودرتیرماه سال جاری.
” فرازشکیبا ” رفیع ترین جایگاه قهرمانی را به خوداختصاص داد ؟
از : امیرمیرصادقی ، سرمربی سابق تیم ملی تنیس روی میزایران.
سرانجام پس ازمدت سه روز ، ویازده دوره رقابت درسالن تنیس روی میزامیراحتشام زاده واقع درمجموعه ورزشی انقلاب تهران میان دوازده بازیکن برترتنیس روی میزنوجوان زیر۱۵ سال ازاستانهای مختلف کشور ” فرازشکیبا ” ازاستان آذربایجانشرقی با ده پیروزی ویک شکست وبابیست ویک امتیاز رفیع ترین جایگاه قهرمانی این رقابتهارابه خوداختصاص داد.این نوجوان ۱۳ ساله بااندام ریزنقش خودوبا یک قدرت انفجاری دراین پیکارهای سخت ونفس گیرموفق شد به الگوئی ازبازیکنان ” نخبه ” تنیس روی میزایران بدل شود وپیش بینی می شود که بزودی درتنیس روی میزرده های سنی بالاتر ” آفتابی ” شود.شاه ماهی ۱۳ ساله تنیس روی میزایران یعنی فراز شکیبا که چندسالی است جای پائی درتنیس روی میزنوین وپیشرفته ایران بازکرده است دراین دوره ازمسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان زیر۱۵ سال نشان دادکه به عمق داشته هایش ونیزتجربه هایش اضافه کرده است.این اعجوبه تنیس روی میزکشوردراین مسابقات تفکرات خودراخوب بازسازی کرده بود ویک نگاه پایداردرمقابل حریفان سرسخت وقدرتمندداشت بگونه ای که یک بازی  ” شطرنج گونه ای ” ارائه می دادوفضای رقابت رابرابرحریفان خودمرتب ” تنگ تر ” می کرد.بازیکن نوجوان وظفرمنداین مسابقات با ” زهر ” بازی که برابرحریفان خودداشت به جز یکبار که تسلیم بازی تهاجمی ” مبین امیری ” ازاستان اصفهان شد مرتب به سمت وسوی پیروزی برابرحریفان خودپیش می رفت وسرانجام بطورفزاینده ای ” سد ” دفاعی و ضدحمله ای حریفان خودرا می شکست.بازیکن نوجوان وبلندپایه ۱۳ ساله کشوردر ضربه های تاپ‌ اسپین ، ضدحمله زدن و سرویس زدنهای جادوگرانه خود و……….. بسیاردرخشان بود وسرآغازسال نو ، کارنامه پرباری ازخود به ثبت رساند.
اصولآ وبطورکلی همه یا اغلب نوجوانان شرکت کننده دراین مسابقات مانند : مبین امیری ازاستان اصفهان – عرفان یزدان بخش ازاستان فارس – یونس رحیمی ازاستان گلستان – ماهان ترک زبان ازاستان تهران دراین مسابقات مهم انتخابی تیم ملی همه مهارتهای بازی خودرا دریک شکل جدید و چشمگیری ارائه می دادند.به عبارت صریحتر ، آنها بانسخه های بازسازی شده تنیس روی میزپیشرفته ومدرن بازی می کردند وتکنیکها وتاکتیکهای آنها مانند پیچ ومهره با هم ” گره ” خورده بود.نقطه کانونی این مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان ، ساختارسازی بازیکنان نوجوان ازسراسرکشوربود که به خوبی درشیوه بازی آنها مشاهده شد.
ازآغازمسابقات بازیکنانیکه درمتون بالا ازآنهانامبرده شد خصوصآ ” فرازشکیبا ” ومبین امیری ” آژیرقرمز ” رابه صدادرآوردند وهرکدام ازاین نوآوران کم سن وسال حساب جداگانه ای برای کسب مقامها برای خود بازکرده بودند.این مسابقات ستاره زیادداشت وچهره های توانمندوامیدبخشی که اعتبارو رونق زیادی به این رقابتهابخشیده بودندمی توان از پرهام محمودی گلستانی ازاستان خراسان رضوی که مقام چهارم این دیدارهارابدست آوردوعرشیالرستانی ازتهران وکمیل نیک نژادازاستان گیلان ومحمدصالح شیخی ازاستان یزدنام برد.دراین مسابقات انگیزه های بازیکنان نوجوان زیر۱۵ سال بالابودوازابتدای شروع مسابقات یک صف آرائی قوی مقابل هم داشتند.اماجای بسی شگفتی بودکه بازیکنان نوجوان شایسته دیگری هم بودند که علیرغم اینکه مقام درخورتوجهی بدست نیاوردند ولی توانستند استعدادهای شگرف خودرا متجلی نمایند وفضای رقابتهای انتخابی تیم ملی نوجوانان را پرجاذبه وتماشائی نمایندکه می توانیم از : آرشاغفوری نو جوان کم سن وسال ازاستان کردستان وعرشیالرستانی ازاستان تهران ورامین شاه علی ازاستان فارس نام ببریم.بعدازفرازشکیبا باید از مبین امیری ازاستان اصفهان نام برد که پارامترهای تعیین کننده ای ازمهارتهای پیشرفته وتحول یافته امروز تنیس روی میزازخودنشان دادکه متصل به بازی سطح بالای بازیکنان برجسته تنیس روی میزبین المللی است‌ که دراین مسابقات باشایستگی تمام وپیروزی برنفراول این مسابقات به نایب قهرمانی این رقابتهای سنگین وسخت نائل آمد ومانند : فرازشکیبا و بنیامین فرجی به عضویت تیم ملی تنیس روی میزنوجوانان ایران درآمدکه درتیرماه آینده عازم کشورچین محل برگزاری مسابقات تنیس روی میزنوجوانان آسیا خواهدشد.
دراین مسابقات به جرات می توان گفت که هر۱۲ بازیکن نوجوان زیر۱۳ سال درحین رقابت باحریفان ” دست به ماشه ” بودندکه ضربه های تهاجمی کشنده وسریع بزنند.

این ۱۲ بازیکن نوجوان وبرترتنیس روی میزایران هویت سازان فردای تنیس روی میزکشور خواهند بودکه بااستیلهای تهاجمی وحمله های کشنده خود وبالوپهای پرپیچ وسنگین وهمچنین باسرویسهای پیچدارمتنوع ومتغیرخودتوانائی های خودرادرمیدان مسابقه نشان بدهند.

یکی ازجالب ترین وتماشائی ترین این مسابقات که دردور دهم میان فرازشکیبا ازآذربایجانشرقی وعرفان یزدان بخش ازاستان فارس برگزارشدبایک روش تکنیکی بسیارشدیدوآتشین وپایدار که دوبازیکن قادربودندسرتاسربازی رابا حمله های آتشین خوداستمرارببخشند.
بازی تماشائی وجالب توجه دیگری که میان یونس رحیمی ازاستان گلستان که مقام سوم این پیکارهاراکسب نمودومبین امیری ازاستان اصفهان که عنوان دوم این مسابقات را باقدرت تمام بدست آورد که هردوبازیکن باضربه های سریع  ، دقیق ، زاویه دار وفریبنده بسیارماهربودند.
مسابقه تماشائی وجالب دیگر که اززیبائی ومدرنیته برخورداربودرقابت ونبرد پایاپای مبین امیری ازاصفهان و یونس رحیمی ازاستان گلستان بود که این مسابقه به نوعی سرنوشت ساز برای پوشیدن پیراهن تیم ملی بود که سرانجام به نفع نوجوان اصفهانی خاتمه یافت.
نکته جالب توجه ای که شایددرنوع خودبی نظیرباشداین بود که پدرهای ۴ بازیکن وظایف ” کوچینگ ” فرزندان خودرابه عهده داشتند که ازجمله : پدرفرازشکیبا – پدرعرفان یزدان بخش – پدریونس رحیمی وچهارمی پدرپرهام محمودی گلستانی بود که نظرهارابه خودجلب کرده بود.
این مسابقات راچهره سرشناس تنیس روی میزکشورداریوش ضرغامپور به عنوان سرداور و‌ کمک سرداوری بهزادخلیلی مرندی برگزارومدیریت کردند.وداوران این مسابقات را :
رضاصدیق – فرزادجیبی – سعیدآذرنوش – علیرضا شفیعی – محمدعلی احمدی و حمیدحسن بیگی بودندکه طی ۳ روز ازتاریخ ۷ لغایت ۹ فروردین ماه جاری قضاوت این مسابقات رابعهده داشتند.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.