عنوان مسابقهتاريخ برگزاري مسابقاتمحل برگزاريتاريخ شروع ثبت نامتاريخ پايان ثبت نامآيا حق شرکت در رده سني بالاتر را داردمبلغ مسابقه دوبل
انتخابمسابقات قهرمانی کشور1396/10/30تهران1396/07/301396/10/20خير1000