عنوان مسابقهتاريخ برگزاري مسابقاتمحل برگزاريتاريخ شروع ثبت نامتاريخ پايان ثبت نامورودي مسابقهظرفيت هر مسابقهرده سنيگروهبازيکن آزاد دارد
انتخابآزاد و رده بندی انفرادی پیشکسوتان کشور (دور اول)96/4/8میزبان 1396/03/081396/04/018000000گروه های سنی پیشکسوتانآقايانخير
انتخابجشنواره هوپس ایران (دور اول)96/4/14میزبان1396/03/141396/04/078000000نونهالانآقايانخير
انتخابتور ایرانی بزرگسالان و زیر 21 سال (دور اول ) - درجه 196/5/13میزبان1396/04/131396/05/068000000بزرگسالانآقايانخير
انتخابتور ایرانی بزرگسالان (دور اول) - درجه 2 96/5/23میزبان1396/04/231396/05/162000بزرگسالان آقايانبله