عنوان مسابقهتاريخ برگزاري مسابقاتمحل برگزاريتاريخ شروع ثبت نامتاريخ پايان ثبت نامآيا حق شرکت در رده سني بالاتر را داردمبلغ مسابقه دوبل
انتخابمسابقات قهرمانی کشور1396/10/30تهران1396/07/301396/10/20خير1000
انتخابتور ایرانی نوجوانان و جوانان مرحله اول1396/12/11تهران 1396/10/121396/10/26بله40000
انتخابجام فجر12/3/96تهران 1397/02/291397/03/10خير600000